ارتباط با معاون وزیر و مدیران کل معاونت رفاه اجتماعی

 

احمد میدری

معاون رفاه اجتماعی

تلفن: 64492384
 • 66580134
 • خیابان آزادی- نبش خیابان بهبودی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی طبقه8

  احد رستمی

  مدیر کل دفتر اطلاعات رفاهی ایرانیان

  تلفن:64492609

 • 64492842
 • :
 • خیابان آزادی- نبش خیابان بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه 7
   
  کیوان میقانی
  مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی
   

  تلفن:64492478

 • 64492845
 • خیابان آزادی- نبش خیابان بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه8

   

  مریم السادات میر مالک ثانی

  مدیر کل دفتر حمایتی و توانمند سازی

  تلفن: 64492755

  دورنگار:64492756

  ایمیل:hemayaty@mcls.gov.ir

   خیابان آزادی- نبش خیابان بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه 3

   

  محمد رضا مالکی

  مدیر کل دفتربیمه های اجتماعی

  تلفن: 64492843

  دورنگار:64492756

  ایمیل:

  خیابان آزادی- نبش خیابان بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه 8

   

  سید هادی موسوی نیک

  مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی

  تلفن: 64492844

  دورنگار:64492756

  ایمیل:

   خیابان آزادی- نبش خیابان بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه8