ارتباط با معاون وزیر و مدیران کل معاونت رفاه اجتماعی

 

احمد میدری

معاون رفاه اجتماعی

تلفن: 64492384
 • 66580134
 • خیابان آزادی- نبش خیابان بهبودی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی طبقه8

   
   
  احمد رضا پرنده

  مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی

  مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی

  تلفن: 64492478

 • 64492740
 • خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه8

   

   

  اسماعیل گرجی پور

  مدیر کل دفتر بیمه های اجتماعی

  تلفن: 64492843

 • 64492637
 • خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه8

   

   
  احد رستمی
  مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی
   

  تلفن:64492844

 • 64492845
 • خیابان آزادی- نبش خیابان بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه8

   

  مریم السادات میر مالک ثانی

  مدیر کل دفتر حمایتی و توانمند سازی

  تلفن: 64492755

  دورنگار:64492756

  ایمیل:hemayaty@mcls.gov.ir