تهیه اطلس جامع زنان سرپرست خانوار در معاونت رفاه اجتماعی با همکاری بخش جمعیت سازمان ملل

تهیه اطلس جامع زنان سرپرست خانوار در معاونت رفاه اجتماعی با همکاری بخش جمعیت سازمان ملل
تهیه اطلس جامع زنان سرپرست خانوار در معاونت رفاه اجتماعی با همکاری بخش جمعیت سازمان ملل

 

روز گذشته نشست مشترکی فی مابین معاونت رفاه اجتماعی و نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران به منظور بررسی فعالیتهای مشترک در چارچوب سند آندف برای سال 2019 میلادی برگزار گردید در این نشست دکتر میدری در خصوص اهمیت ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی در راستای کاهش هزینه های دولت در شرایط فعلی اقتصادی جامعه، بهبود دسترسی گروه های هدف و رفع همپوشانیها مطالبی را عنوان نمودند و از ایجاد سامانه برای کارگران ساختمانی، بیماران خاص، شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و سبد کالا به عنوان تجربیات موفق معاونت رفاه یاد کردند. ایشان همچنین دغدغه خود را در خصوص حمایت از قشر آسیب پذیر در شرایط تحریم و همچنین برنامه ریزی ویژه به منظور جلوگیری از کاهش طبقه اقتصادی قشر متوسط و ورود آنان به طبقه ضعیف مطالبی را عنوان نمودند. خانم جودان نیز از استقبال کارگزاریهای بین المللی در همکاری مشترک با طرف دولتی ایران و همچنین حمایت از انتقال دانش فنی و تجربیات بین المللی در خصوص سیستم شناسایی و پاسخگویی به موقع نیازهای اقشار آسیب پذیر و در معرض آسیب مطالبی را عنوان نموده و در نهایت همکاری مشترک و بهره گیری از دانش فنی بین المللی در خصوص ایجاد پنجره واحد خدمات رفاه اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار (ذیل بند ت ماده 80 برنامه ششم توسعه ) و همچنین تدوین اطلس مسائل زنان سرپرست خانوار در بخشهای گوناگون از جمله توافقات این جلسه مشترک بود.

۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۰۲
کد خبر : ۱۴۱,۵۱۶