معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / گزارش حمایت اجتماعی از نیروی کار