گزارش کرونا

کاهش درآمد، عدم پرداخت اجاره ها و حکم تخلیه دولت ها چگونه در میانۀ بحران از مستأجران حمایت م یکنند؟