شناسایی و رتبه بندی ریسک ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهر تهران با رویکرد ترکیبی

 ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
  فایلهای مرتبط
صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناکترین صنایع از حیث نرخ بالای حوادث ناشی از کار بدلیل ماهیت؛ تنوع و پیچیدگی فعالیتهای عمرانی که صدمات وارده در آن دارای آثار و تبعات بسیار پرهزینه و در اغلب موارد غیر قابل جبران می باشد؛ از این رو شناسایی و ارزیابی ریسکهای ایمنی که دارای فراوانی قابل ملاحظه ای نیز می باشد در کارگاههای ساختمانی جهت برنامه ریزیهای کنترلی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار ؛ یک گام کلیدی و زیر بنایی می باشد . در این تحقیق به بررسی ریسک های ایمنی در پروژه های ساختمانی پرداخته شده است که در مرحله اول ریسک های ایمنی و فعالیتهایی که زیرمجموعه ریسک ها می باشند با استفاده از مطالعه و بررسی کتب و مقاله های تخصصی مرتبط استخراج گردید که از این بین 7 ریسک به تفکیک 93 فعالیت شناسایی گردیدند .با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA ومقادیر مربوط به خطرات شناسایی شده و پارامترهای احتمال وقوع ریسکها ، شدت خطر و احتمال کشف خطر و با استفاده از جداول مربوطه ؛مقدار اولویت ریسکها RPN بدست آمد که طبق بررسیهای بعمل آمده می توان گفت که مقادیر RPN از 44 بیشتر بوده ، بنابراین ریسک قابل قبولی نداریم و مطابق با این رقم کلیه ریسک ها در حد متوسط و غیرقابل قبول می باشند، بنابراین باید در مرحله رتبه بندی کلیه فعالیتها مورد توجه قرار گیرند و 93 فعالیت به تفکیک ریسکها اولویت بندی گردند .لذا در مرحله بعد با استفاده از روش الکتره به اولویت بندی فعالیتها با توجه به ریسک های ایمنی پرداخته شد. در مرحله اول برای تعیین ریسک های ایمنی از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و نتایج نشان داد که سقوط از ارتفاع دارای وزن 4221 ، سقوط اشیاء و مواد دارای وزن 4219 ، برق گرفتگی دارای وزن 429 ، انفجار و اتش سوزی دارای وزن 4212 ، برخورد با ماشین آلات دارای وزن 4240 ، ریزش مصالح دارای وزن 4247 و استنشاق گاز دارای وزن 4243 می باشد.در مرحله بعد به اولویت بندی فعالیتها پرداخته شد و نتایج نشان داد که سقوط از ارتفاع در جابجای افراد در طبقات و محوطه و حمل مصالح در طبقات، برق گرفتگی در کار با ابزارهای دستی برقی ، برخورد با ماشین آلات صنعتی در عملیات گودبرداری و حمل و جایگذاری میلگرد در اولویت قرار دارند.با توجه به بررسیهای بعمل آمده از بانک اطلاعاتی حوادث ناشی از کار کشور در اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی میتوان نتیجه گرفت یافته های پژوهش در مشخص کردن ریسکهای اولویت دار دارای اعتبار بوده و مسؤلین ایمنی می توانند در ارزیابی ریسک از این مدل بهره مند گردند .
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.